Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’: een natuurlijke- of rechtspersoon die eventueel handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

2. Andere opdrachtgevers zijn: particulieren, verenigingen, schoolgemeenschappen, stichtingen, (overheids)instellingen etc. met een contactpersoon.

3. Onder opdrachtgever wordt mede verstaan huurder, besteller of koper.

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Twinxx BV en een opdrachtgever.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Twinxx BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Mondelinge toezeggingen of afspraken, ook die welke in verband zouden kunnen houden met deze algemene voorwaarden, binden ons niet dan nadat en voor zover deze door Twinxx BV schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst.

1. Alle door Twinxx BV gedane aanbiedingen en/of offertes zowel mondelinge als schriftelijke zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. Twinxx BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Met de hand aangebrachte wijzigingen maken offertes en overeenkomsten ongeldig.

5. Twinxx BV en de opdrachtgever zijn eerst gebonden, nadat en voor zover de opdrachtgever de eerder gedane aanbieding van Twinxx BV persoonlijk of telefonisch na een goedkeurende bevestiging van Twinxx BV heeft omgezet in een definitieve opdracht.

6. Indien de door Twinxx BV te berekenen prijs niet tevoren schriftelijk is vastgelegd, wordt steeds gefactureerd tegen de prijs geldend op de dag van de aflevering. Alle prijsverhogingen, voortvloeiend uit heffingen of lasten van overheidswege, loonsverhogingen, koersstijgingen of verhogingen van grondstofprijzen, die na het tot stand komen van een overeenkomst van kracht zijn geworden, zullen derhalve aan de opdrachtgever worden doorberekend. In dergelijke gevallen heeft de opdrachtgever het recht om de gesloten overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, op te zeggen, mits hij ons schriftelijk van zijn daartoe strekkend besluit op de hoogte stelt binnen tien dagen nadat hij van de desbetreffende prijsverhoging heeft kennisgenomen.

7. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die wij verstrekken in onze prijslijsten, circulaires, advertenties, brieven en dergelijke zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van ons aanbod en derhalve voor ons niet bindend. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van de goederen te weigeren of enigerlei vergoeding van ons te verlangen.

Artikel 4a. Uitvoering van de overeenkomst en/of levering.

1. Als plaats van levering geldt het magazijn van Twinxx BV tenzij anders overeengekomen.

2. Leveringen geschieden ongefrankeerd. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig instructies geeft omtrent de wijze van verzenden, is Twinxx BV vrij in de keuze van vervoermiddel. Bestellingen boven een door ons te bepalen bedrag worden franco afgeleverd, waarbij de wijze van vervoer door Twinxx BV wordt bepaald.

3. Zendingen die op verzoek van de opdrachtgever per expresse geschieden en retourzendingen nimmer franco.

4.Twinxx Bv behoud zich het recht voor om, indien dat naar ons oordeel noodzakelijk is, onder rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de opdrachtgever verplicht alle hieruit voor ons voortvloeiende kosten te vergoeden.

5. Twinxx BV behoud het recht voor goederen, die door oorzaken onafhankelijk van onze wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaats gevonden, alsmede betaling van de opslagkosten.

6. Alle goederen, ook bij verhuur of verzorging, ook die welke franco worden geleverd, reizen vanaf de magazijnen van Twinxx BV voor risico van de opdrachtgever. Ook in het geval de vervoerder van de zending zich op het standpunt stelt, dat de schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender komt.

7. Levertijden gelden slechts bij benadering, Overschrijding daarvan geeft geen recht op annulering van de order, op verandering van de betalingsvoorwaarden, noch op schadeloosstelling. Alle gevallen van een fabrieksstoornis, werkstaking, uitsluiting, niet of niet tijdige levering van materialen en onderdelen die wij in bestelling hebben, spoorwegstaking of gesloten vaarwater, onlusten, brand en dergelijke geven Twinxx BV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen, annulering wordt daarbij niet uitgesloten.

8. Desgewenst kan door Twinxx BV in gedeelten worden geleverd. Ten aanzien van dergelijke leveringen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de termijn voor betalingen en reclame.

9. Twinxx BV zal verder de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

10. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft Twinxx BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

11. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij alle gegevens, waarvan Twinxx BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Twinxx BV verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Twinxx BV zijn verstrekt, heeft Twinxx BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

12. Twinxx BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Twinxx BV is uitgegaan van de door, of via de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

13. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Twinxx BV de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

Artikel 4b. Consumpties.

1. Tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden op andere locaties dan het adres van Twinxx BV, is de opdrachtgever verplicht de werknemers van Twinxx BV kosteloos te voorzien van minimaal 1 niet-alcoholische consumpties per half uur per persoon.

2. Indien de werkzaamheden langer dan 5 uur duren is de opdrachtgever verplicht de werknemers van Twinxx BV kosteloos te voorzien van een eenvoudige, doch complete warme maaltijd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Twinxx BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Twinxx BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Twinxx BV de opdrachtgever hierover op de hoogte stellen.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Twinxx BV daarbij aangeven in hoeverre de wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heef.

5. In afwijking van lid 3 zal Twinxx BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit ander bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarde behoudt Twinxx BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Twinxx BV verstrekte stukken, zoals offertes, concepten, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Twinxx BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Dit geldt tevens voor de door Twinxx BV geproduceerde effectmachines en verbruiksartikelen.

3. Twinxx BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden nieuwe relaties en toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Opdrachtgever verklaard bij aanschaf van producten van Twinxx BV deze niet te kopiëren of door derden na te laten maken. Dit met een minimale boete van € 10.000,- plus de bruto verkoopwaarde van elk verkocht gekopieerd artikel i.v.m. gederfde inkomsten. De boete van € 10.000,- is direct door Twinxx BV opeisbaar indien aangetoond wordt dat materialen zijn gekopieerd. Twinxx BV zal een schatting maken van de gederfde inkomsten welke de opdrachtgever alleen door volledig administratief inzicht te geven kan weerleggen. Opdrachtgever heeft hiervoor 8 dagen de tijd na constatering. Indien opdrachtgever geen overtuigend administratief bewijs kan overleggen is ook het bedrag voor gederfde inkomsten direct door Twinxx BV opeisbaar.

Artikel 9. Annulering.

1. Twinxx BV behoudt zich het recht voor een overeenkomst te mogen ontbinden indien er aanwijzingen zijn dat de opdrachtgever zich niet aan zijn financiële verplichtingen kan of zal voldoen of voldoet, binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien de overeenkomst wordt ontbonden omdat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet blijft Twinxx BV het volledig recht op de verschuldigde som behouden waarbij de annuleringspercentages van punt 2 worden gehandhaafd.

2. De opdrachtgever kan een overeenkomst met Twinxx BV uitsluitend annuleren indien hij 50% van de overeengekomen brutoprijs aan Twinxx BV voldoet. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang/levering dient 75% te worden voldaan. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang/levering dient 100% te worden vergoed. Tevens dient 100% te worden voldaan indien de opdracht een aanschaf van een artikel betreft dat speciaal voor de opdrachtgever wordt geproduceerd.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst.

1. De vorderingen van Twinxx BV op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

• Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Twinxx BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen

• Indien Twinxx BV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is

• Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst voorvallen voorkomen waardoor de werkzaamheden niet of nauwelijks voortgezet kunnen worden

• Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling

aanvraagt dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert

• In geval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever, zulks met inbegrip van de door ons geleverde, maar nog niet (geheel) betaalde goederen. In de bovenvermelde gevallen zijn alle vorderingen die Twinxx BV ten laste van de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar

2. In de genoemde gevallen is Twinxx BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Twinxx BV schadevergoeding te vorderen.

De genoemde gevallen kunnen nooit leiden tot niet betaling van de overeenkomst aangegaan met Twinxx BV.

Artikel 11a. Gebreken; klachtentermijnen en reclames.

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden dan wel levering schriftelijk te worden gemeld aan Twinxx BV.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Twinxx BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk is of zinvol is, zal Twinxx BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

4. Reclames op de door ons geleverde (verkochte) goederen dienen binnen acht dagen na levering en onder vermelding van factuur en pakbonnummer schriftelijk bij ons te zijn ingediend. Ingeval van reclame dient de opdrachtgever de betreffende goederen voor inspectie beschikbaar te houden.

5. De opdrachtgever kan aan een reclame niet het recht ontlenen zijn betaling op te schorten of te weigeren.

6. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij de betreffende goederen hetzij vervangen, hetzij repareren, hetzij vergoeden (volgens art. 11b).

Artikel 11b. Retourzendingen.

1. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien wij daarmee van tevoren schriftelijk hebben ingestemd. Retourzendingen dienen gefrankeerd te worden uitgevoerd en de betreffende goederen reizen voor risico van de afzender.

2. De goederen dienen onbeschadigd in originele verpakking en ongebruikt met factuurkopie retour gezonden te worden.

3. Na ontvangst van de artikelen zal binnen 14 werkdagen het bedrag worden teruggestort op een door de opdrachtgever opgegeven rekeningnummer. Twinxx BV het recht om beschadigde artikelen te weigeren, of tot een waardevermindering over te gaan, en als zodanig een lager bedrag terug te storten.

4. Retourneren van verbruiksartikelen is niet mogelijk.

5. Indien conform de opdracht geleverde goederen retour worden gezonden behouden wij het recht voor om bij het crediteren van de waarde van die goederen tien procent administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 12. Honorarium.

1. Indien geen vast honorarium wordt afgesproken, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de op dat moment gebruikelijke uurtarieven van Twinxx BV, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 5 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

3. Indien Twinxx BV met de opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is Twinxx BV niettemin gerechtigd tot de verhoging van dit honorarium of tarief. Twinxx BV mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Twinxx BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 13a. Betaling.

1. 60% van de totaal factuur geschied door betaling vooraf. De overige 40% van de betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Twinxx BV aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1½ % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Twinxx BV en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Twinxx BV onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. In afwijking van lid 3 zal Twinxx BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.


Artikel 13b. Eigendom.

1. Alle door Twinxx BV geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al onze vorderingen ten laste van de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten -en in geval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de opdrachtgever komende saldo- ons eigendom, acceptatie van een wissel of enig ander handelspapier, geldt in dit verband niet als betaling. De opdrachtgever is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 14. Incassokosten.

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (daaronder begrepen de gebruikelijke incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

Indien Twinxx BV aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd;

1. De aansprakelijkheid van Twinxx BV, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Twinxx BV beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.

4. Twinxx BV is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, gevolgschade dan wel voor het opruimen van confetti en/of streamers, schuim, sneeuw of het opeenhopen van CO2 (door slechte ventilatie) of enig ander product waarvoor opdracht is gegeven dit in een ruimte te verspreiden dan wel door de opdrachtgever zelf verspreid wordt.

5. Bij uitvoer op locatie dan wel bij huur/gebruik van apparatuur van Twinxx BV dient de opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten welke tevens dekking biedt voor de werkzaamheden van Twinxx BV dan wel de voor het gebruik van de apparatuur van Twinxx BV.

Artikel 16. Garantie

1. Door ons geleverde goederen, voor zover niet door ons geproduceerd worden gegarandeerd op afwezigheid van materiaal en fabricagefouten. Als garantietermijn wordt door ons de door de desbetreffende producent gehanteerde termijn aangehouden.

2. De door ons geproduceerde goederen worden uitsluitend gegarandeerd voor een periode van 1 kalenderjaar. Met uitzondering van verbruiksartikelen en inflatables. Voor inflatables van ripstop nylon geldt een garantieperiode van minimaal 20 gebruiksuren.

3. Goederen die ons voor garantiebeoordeling worden toegezonden, dienen franco en voor risico van de afzender aan ons magazijn te worden afgeleverd. Het terugzenden van deze goederen aan de opdrachtgever geschiedt steeds voor diens rekening en risico.

4. Iedere verdere aansprakelijkheid onzerzijds, en in het bijzonder die voor gevolgschade, is uitgesloten.

5. Op speciale bestellingen/custom orders zit indien niet anders overeengekomen een garantie van 3 maanden. Retourneren van speciale bestellingen is niet mogelijk.

Artikel 17. Overmacht.

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Twinxx BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Twinxx BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij het bedrijf van Twinxx  BV worden daaronder begrepen.

2. Twinxx BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Twinxx BV haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren of te organiseren goederen.

4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Twinxx BV opgeschort. Indien de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door Twinxx BV niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

5. Indien Twinxx BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18. Onuitvoerbaarheid.

1. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van bijvoorbeeld weersinvloeden of nalatigheid van derden niet mogelijk is, is de opdrachtgever verplicht de totale kosten van de overeenkomst te vergoeden.

2. Overeenkomsten die buiten moeten uitgevoerd, kunnen alleen worden uitgevoerd op normaal, vlak, met een kleine vrachtwagen bereikbaar verhard terrein, bij droog weer met een maximale windkracht 4. Indien het terrein of weersomstandigheden op locatie anders zijn kan Twinxx BV zich beroepen op onuitvoerbaarheid. De opdrachtgever blijft verplicht bij onuitvoerbaarheid de totale in de overeenkomst genoemde kosten te vergoeden.

Artikel 19. Geschilbeslechting.

De rechter in de regio van de vestigingsplaats van Twinxx BV is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Twinxx BV hetrecht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Verhuur door Twinxx BV.

1. Bij verhuur van apparatuur door Twinxx BV is de huurder volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de verhuurde apparatuur, de verbruiksartikelen en het gebruik er van.

2. Twinxx BV gaat bij (losse) verhuur er van uit dat huurder professioneel met de in huur gegeven materialen kan omgaan en weet hoe hij deze veilig moet gebruiken.

3. Huurder krijgt gehuurde in goede staat mee en dient eventuele (verborgen) gebreken op dag van (af)levering aan Twinxx BV melden.

3. Bij schade aan, of diefstal/vermissing van de verhuurde apparatuur ontstaan tijdens de verhuurperiode of op de afhaal- en retourdagen is de huurder c.q. vermelde contactpersoon volledig financieel aansprakelijk.

4. Bij eventuele schade wordt het schadebedrag onherroepelijk door Twinxx BV of diens aangewezen expert vastgesteld.

5. Bij diefstal/vermissing of zware beschadiging is Twinxx BV gerechtigd het betreffende product tegen nieuwwaarde in rekening te brengen.

6. Schades of vermissingen dienen direct aan Twinxx BV te worden voldaan. Indien Twinxx BV borg heeft berekend is Twinxx BV gerechtigd eventuele schade/vermissing van het borgbedrag in te houden. Bij tekortkoming dient de opdrachtgever het restant direct aan te vullen.

Artikel 21. Toepasselijk recht.

Op alle voorwaarden waarop aanbiedingen, en/of overeenkomsten tussen Twinxx BV en de opdrachtgever geheel of ten dele van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deze overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.

Kennis maken?

06 12 62 57 34

info@twinxx.nl

Kerkstraat 123c

7471 AH Goor